Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.344.ZO 02.U.2020_wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km roboczym 5+244 – 5+776

Zamówienia publiczne 2020

PZD1.344.ZO 02.U.2020_wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km roboczym 5+244 – 5+776

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_2020-02-24

Plik „00.zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" został zamieszczony w załącznikach


Siemiatycze, 2020-02-13

PZD1.344.ZO 02.U.2020

Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym
o wartości szacunkowej poniżej 30 000EURO

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km roboczym 5+244 – 5+776.

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia t. j. Dz.U.2016.0.124 ).
  1. Zaktualizacja mapy do celów projektowych, sporządzenie zamiennej dokumentacji budowlanej zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi ( ważna decyzja ZRID nr 2/2016 z dnia 20.06.2016 ), opiniami, uzgodnieniami posiadanymi przez Zamawiającego,
  2. sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, zamiennego projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo – kosztorysowej,
  3. aktualizacja/opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania decyzji ZRID, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp. - w zakresie wprowadzonych zmian

  Istniejące zagospodarowanie terenu:

  Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk gm. Nurzec-Stacja w km roboczym 5+244 – 5+779 posiada przekrój trasowy jedno-jezdniowy. Przedmiotowy odcinek drogi 1716B przebiega przez teren zabudowany o charakterze rolniczym oraz częściowo przez obszar niezabudowany. Obecnie droga posiada na części odcinka nawierzchnię gruntową wzmocnioną żużlem i kruszywem oraz na części nawierzchnię brukowcową. Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód. Teren drogi uzbrojony w napowietrzną sieć energetyczną, linię telekomunikacyjną i wodociągową.

  Wykonawca w ramach podjętych działań, winien:

  1. przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie – w zakresie wprowadzonych zmian,
  2. w razie potrzeby uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych: „jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”,
  3. przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,
  4. ewentualne ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych, przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania,
  5. w razie potrzeby uzyskać uzgodnienia branżowe, zarządców dróg bocznych;
  6. w razie potrzeby uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania zamiennego projektu budowlanego.

  UWAGA: Wszelkie rozwiązania sytuacyjne, techniczne, technologiczne oraz materiałowe na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym.

  Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji ZRID w zakresie wprowadzonych zmian.

  Stan projektowany: Klasa drogi – droga powiatowa klasy L

  1. zakres zamówienia:
   • wykonanie projektu zamiennego odcinka drogi powiatowej z aktualizacją mapy do celów projektowych dla przedmiotowego odcinka (jeżeli zachodzi taka potrzeba)
    • początek odcinka objętego opracowania zamiennego w km roboczym 5+244,
    • koniec odcinka objętego opracowania zamiennego w km roboczym 5+779 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1766B).
  2. główne parametry techniczne:
   1. w km szerokość jezdni : minimum 2 x 2,75 m - przekrój trasowy,
    • ewentualne poszerzenia zgodne z obowiązującymi przepisami,
   2. pobocza o szerokości zmiennej – zgodnie obowiązującymi przepisami
  3. konstrukcja jezdni jak dla kategorii ruchu KR 2 na istniejącej nawierzchni z kruszywa:
   • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
   • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
   • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
  4. konstrukcja jezdni jak dla kategorii ruchu KR 2 na istniejącej nawierzchni brukowcowej:
   • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
   • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
   • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o zmiennej grubości,
  5. konstrukcja jezdni na poszerzeniach drogi dla kategorii ruchu KR 2:
   • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, 
   • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
   • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
   • grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm,
  6. konstrukcja zjazdów: 
   • kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 20 cm.
  7. podbudowa zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  8. szczegóły rozwiązania przyjmowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy uzgodnić z inwestorem na wstępnym etapie,
  9. zaprojektować zjazdy indywidualne na posesje w granicach pasa drogowego drogi (aktualizacja lokalizacji),
  10. zaprojektować odwodnienie korpusu drogowego wraz z ewentualnymi rowami i przepustami,
  11. wykonać projekt stałej organizacji ruchu na projektowanym odcinku drogi,
  12. projekt budowlany musi zawierać ostateczne uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym lub zakresie projektowanych robót budowlanych, w tym sposoby usunięcia obiektów ograniczających skrajnię drogową,
  13. przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
  14. Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji ZRID w zakresie wprowadzonych zmian.

  Zamówienie obejmuje:

  1. aktualizacja wtórnika geodezyjnego do celów projektowych - jężeli zachodzi taka potrzeba (na mapie numerycznej w formacie kompatybilnym z programem AutoCad z rozszerzeniami *.dxf, *.dwg) w skali 1:1000 w terenie niezabudowanym i 1:500 w terenie zabudowanym;
  2. wykonanie projektu ( zamiennego ) techniczno - wykonawczego – 4 egz. ;
  3. wykonanie projektu budowlanego ( zamiennego) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 4 egz.;
  4. wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych – 2 egz.;
  5. wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego wraz z tabelą elementów scalonych i wg obowiązującego prawa w tym zakresie – 2 egz.;
  6. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem;
  7. wykonanie w ramach projektu, w sytuacji koniecznej, projektu przebudowy infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządcy drogi np. wodociągi, linia energetyczna podziemna i nadziemna, infrastruktura telekomunikacyjna – 4 egz..
 2.  Przedmiotowe zadania należy opracować zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia t.j. Dz.U.2016.0.124 ).
 3. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury ogłoszony obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. ) Miejsce publikacji: Dz. U. poz. 1129 z dnia 24 września 2013 r.
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowaną dokumentację projektową Zamawiającemu w formie papierowej zgodnie z zapisem nn. rozdz. oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (SST, opisy techniczne, przedmiar robót, kosztorysy inwestorski i ofertowy, tabele objętości robót ziemnych, plantowania terenu zostaną wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstów lub w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym (w PDF oraz w wersji edytowalnej).
 5. Wszystkie części dokumentacji powinny posiadać opisy sporządzone pismem maszynowym (komputer, maszyna do pisania) lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem i podpisane z imienną pieczątką autora i numerem uprawnień.
 6. Wszystkie rysunki powinny być w jednym arkuszu (nie mogą być sklejane) i muszą być podpisane przez projektanta.
 7. W przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych.
 8. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej (tj. konkretnej firmy) powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje.
 9. Zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, numer należy podać w SST.
 10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.04.2020 r.
 11. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzony przez Zamawiającego, potwierdzający fakt wykonania przedmiotu zamówienia.
 12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury
 13. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
  Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
  Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
 14. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy.
 15. Podpisany formularz oferty na wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 2020-02-19 do godz. 1000 (zeskanowane - pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na nr 85/655 26 68 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze (pokój nr 8).
 16. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony formularz ofertowy - na załączonym druku.
 17. Integralną część zaproszenia stanowią:
  1. Formularz oferty,
  2. Projekt umowy.
 18. Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
  • kontakt do inspektora danych osobowych Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 lub telefoniczny: 85 655 26 80, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km roboczym 5+244 – 5+776, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez PZD.
  • W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Państwu prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Państwo danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
  • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
  • Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
  • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
  • Macie Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Macie Państwo prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Państwa zgodą. Równocześnie macie Państwo prawo do przeniesienia danych osobowych.

Pliki do pobrania