Ustawienia

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pzdsiemiatycze.org

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do pzdsiemiatycze.org.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-21.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Część plików do pobrania ze względu na specyfikę dokumentów np. skany map geodezyjnych są niedostępne lub dostępne częściowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-21.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Karasowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 655 26 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 253 w którym swoją siedzibę ma Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

Budynek znajduje się przy drodze krajowej nr 19. Z drogi krajowej nr 19 wjeżdżamy utwardzonym wjazdem o nawierzchni bitumicznej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny. Posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z parkingu. Szerokość drzwi jest regulowana (istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem PZD).

Biuro mieści się na I piętrze. Wejście tylko schodami, brak windy. Obsługa interesantów z ograniczeniami w poruszaniu się jest możliwa na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.