Ustawienia

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_2020-04-17

Pliku „00.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2020-04-17” został zamieszczony w załącznikach

 

 

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą_2020-02-12

Plik „000.wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą” został zamieszczony w załącznikach

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_2020-01-16

Pliku „00.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” został zamieszczony w załącznikach

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 10.12.2019r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) informuje:

 

I. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 511 400,00 zł,

 

II. w terminie złożono jedenaście ofert:

1. CertusVia Sp. z o.o., 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
cena: 976 620,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

2. Promost Consulting Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów
cena: 1 285 350,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

3. OPTEM Sp.z o.o., ul. Grota-Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk
cena: 1 579 012,50 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

4. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
cena: 2 706 984,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

5. Konsorcjum:
Lider: Pomost Warszawa Sp. z o.o., ul. Wynalazek 4b, 02-677 Warszawa
Partner: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
cena: 1 543 650,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

6. YLE Inżynierowie Sp. z o.o., ul. Rakietników 32, 02-495 Warszawa
cena: 2 090 508,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

7. Estakada Tomasz Pawłowski, ul. Rzędziana 15, 15-698 Białystok
cena: 1 469 850,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

8. CONTEK Projekt Andrzej Met, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce
cena: 1 340 306,40 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

9. Multiconsult Polska Sp. z o.o., Jarosław Wielopolski,  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
cena: 2 039 340,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

10. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
cena: 2 051 460,42 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

11. AXIAL PROJECT Bartosz Tomczak, ul. Osiedle Kasztelańskie 14A/6, 66-300 Międzyrzecz
cena: 893 595,00 zł
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 3 dokumentacje projektowe

 

III. termin realizacji zamówienia - zgodnie z SIWZ

 

IV. warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy

 
Uwaga: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Polska-Siemiatycze: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 214-525603

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 253
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Samojluk, Emilia Maria Sielicka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 856552634/+48 856552680

Adresy internetowe:

Główny adres: https://pzdsiemiatycze.org

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pzdsiemiatycze.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski...

Numer referencyjny: PZD1.343.PN 15.U.2019

II.1.2)Główny kod CPV

71320000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”.

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej, podzielone jest na 2 etapy:

— etap I: opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,

— etap II: opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71313440

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga gminna nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski; droga powiatowa nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej, podzielone jest na 2 etapy:

— etap I: opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,

— etap II: opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga: jeśli dokumentacja przygotowana w ramach etapu I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji etapu II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację przypisaną dla etapu I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 01/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Terminy zakończenia zamówienia:

— etap I: do dnia 20.9.2021 r.,

— etap II: do dnia 1.12.2022 r.

Wymagane jest wykonanie/zakończenie prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach określonych przez Zamawiającego.

Uwaga: jeśli dokumentacja przygotowana w ramach etapu I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji etapu II.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI instrukcji dla Wykonawcy (SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ujętej w umowie wartości brutto w formie zgodniej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/12/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/12/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253, POLSKA, w pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

— C – cena – 60 %,

— D – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %.

 1. Dotyczy sekcji IV.2.6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Szczegółowe zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz opis przygotowania i złożenia ofert zostały opisane w instrukcji dla Wykonawcy (SIWZ).
 3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 4. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 1. a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 2. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.
 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/11/2019