Ustawienia

Dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2012 roku

Siemiatycze, dnia  2011-12-21

PZD3.342.13.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp) na dostawę paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw 2012 roku.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej

  Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze informuje na podstawie art. 92 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. A. Krajowej 26

  Cena oferty – 136 096,98 zł; słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 98/100.

  Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ. Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 80 %., stały upust cenowy – 20%. Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

 2. Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto i stały upust cenowy:

  oferta nr 1/ Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. A. Krajowej 26  – uzyskała 100 pkt

 3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

  W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona, jak również żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

 4. Informacja o terminie zawarcia umowy:

  Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty - art. 94 ust.1 pkt.2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: PZD.3/342/PN 13/D/2011

Siemiatycze: Dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2012 roku

Numer ogłoszenia w BZP: 423044 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2012 roku.
  2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2012 roku. 1. Zamówienie obejmuje zakup paliw płynnych i gazowych (sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w 2012 roku) oraz zakup akcesoriów tj.: oleje silnikowe i przekładniowe, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, bezpieczniki, żarówki, filtry olejowe i powietrza, itp. 2. Przewidywane ilości zapotrzebowania zamawiającego na paliwo w roku 2012 r.: - Autogaz LPG ok. 2 000 litrów, - Benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 2 200 litrów, - Olej napędowy ON ok. 20 500 litrów. 3. Podane ilości paliw określają bieżące zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 2012-12-31. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (zamawiający zakupi ilości poszczególnych paliw wg bieżącego zapotrzebowania). 4. Zakup paliw i akcesoriów dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy wg ceny obowiązującego cennika Wykonawcy z dnia zakupu, pomniejszonej o stały upust udzielony Zamawiającemu (określony w ofercie)..
  4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.20.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM
  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
 2. ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

  2. Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  3. Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W zakresie spełnienia warunku (z przyczyn ekonomicznych) , odległość stacji paliw nie może być większa niż 6 km od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

  4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • koncesję, zezwolenie lub licencję
  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 1. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
   1. Cena - 80
   2. Stały upust procentowy udzielony przez Wykonawcę obowiązujący w 2012roku - 20
  2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 3. ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana postanowień umowy, o których mowa, może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org / PRZETARGI /
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku).
  1. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.
  2. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  1. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie