Ustawienia

Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Siemiatycze, dnia  2011-08-12

PZD3.342.11.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp) na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś – Nurczyk – Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś.

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze informuje  na podstawie art. 92 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 7 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB, 20-024 Lublin, ul. Lipowa 12/4

Cena oferty – 79 950,00 ; słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ. Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

II. Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto:

 

oferta nr 1/ DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys 302D  – uzyskała 51,67 pkt

oferta nr 2/ Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Spółka z o.o.,15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12 – uzyskała 38,28 pkt

oferta nr 3/ Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o., 40-045 Katowice, ul. Astrów 10  – uzyskała 65,26 pkt

oferta nr 4/ DHV POLSKA Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 – uzyskała 47,29 pkt

oferta nr 5/ ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74  – uzyskała 75,60 pkt

oferta nr 6/ „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97 – uzyskała 55,18 pkt

oferta nr 7/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB, 20-024 Lublin, ul. Lipowa 12/4  – uzyskała 100 pkt

III. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

 

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona, jak również żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty - art. 94 ust.1 pkt.2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219058-2011 z dnia 2011-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siemiatycze
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś. 1. Zakres prac.


Termin składania ofert: 2011-08-04


Numer ogłoszenia: 227828 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219058 - 2011 data 27.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, fax. 085 6552668.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.

 

 

Zmiana treści SIWZ

W Załącznikach zamieszczono plik „1.1.2.Zmiana w treści SIWZ_2011-08-03”

Odpowiedzi na zapytania

W Załącznikach zamieszczono plik „1.2.Odpowiedzi na zapytania”  2011-08-03

W Załącznikach zamieszczono plik „1.1.Odpowiedzi na zapytania"  2011-08-01

Poprawa zaistniałej omyłki w SIWZ

W Załącznikach zamieszczono plik „2.1.Poprawa zaistniałej omyłki w SIWZ_2011-07-28” informujący o poprawieniu zapisu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:                                                 PZD.3/342/PN 11/U/2011

Siemiatycze: Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś

Numer ogłoszenia w BZP: 219058 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś.

1. Zakres prac projektowych:

Droga powiatowa nr 1716B Nurzec Wieś - Nurczyk - Żerczyce

1) zakres zamówienia: - początek w km ok. 0+018 , - koniec w km ok. 5+635;

2) szerokość jezdni: - 6,00 m przekrój trasowy półuliczny (w km ok. 0+018÷0+380 teren zabudowany w m. Nurczyk), - 5,50 m przekrój trasowy (w km ok. 0+380÷5+632 poza terenem zabudowanym);

3) nawierzchnia bitumiczna: - warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, - warstwa wiążąca grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej;

4) kategoria ruchu KR-2;

5) podbudowa z kruszywa, grubość warstwy zgodna z profilem podłużnym;

6) w m. Nurczyk zaprojektować chodnik jednostronnie (strona lewa w km ok.0+018÷0+380);

7) rozwiązać odwodnienie drogi na całości inwestycji ;

8) ewentualna przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi;

9) przepusty pod zjazdami z rur PEHD z umocnieniem wlotów brukowcem na betonie;

10) projekt budowlany musi zawierać ostateczne uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym lub zakresie projektowanych robót budowlanych;

11) przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.

Droga powiatowa nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec Wieś

1) zakres zamówienia: - początek w km ok. 4+855 (most na rzece Nurczyk) , - koniec w km ok. 6+480 (linia rozgraniczająca pasa kolejowego, działka 472 );

2) szerokość jezdni: - 5,50 m przekrój trasowy (w km ok. 4+855÷5+515 poza terenem zabudowanym), - 6,00 m przekrój trasowy uliczny (w km ok. 5+515÷6+480 w terenie zabudowanym);

3) nawierzchnia bitumiczna: - warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, - warstwa wiążąca grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej;

4) kategoria ruchu KR-2;

5) podbudowa z kruszywa, grubość warstwy zgodna z profilem podłużnym;

6) w m. Nurzec Wieś zaprojektować chodnik obustronnie (w km ok. 5+515÷6+480);

7) rozwiązać odwodnienie drogi i terenu przyległego do drogi w m. Nurzec Wieś;

8) przepusty pod zjazdami z rur PEHD z umocnieniem wlotów brukowcem na betonie;

9) projekt budowlany musi zawierać ostateczne uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym lub zakresie projektowanych robót budowlanych;

10) przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie :

1) wtórnik geodezyjny do celów projektowych (na mapie numerycznej w formacie kompatybilnym z programem AutoCad z rozszerzeniami .dxf, .dwg) w skali 1:500 w terenie zabudowanym , w skali 1:1000 w terenie niezabudowanym;

2) projekt podziału działek niezbędnych do realizacji inwestycji - 6 egz., w tym: - projekt podziału nieruchomości z powierzchniami działek, numerami Ksiąg Wieczystych oraz nazwiskami i adresami właścicieli, - wykaz zmian gruntowych, - badanie wszystkich działów Ksiąg Wieczystych z wykazaniem właścicieli, podstawy wpisu prawa własności właścicieli aktualnych, ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, hipoteka, itp.;

3) materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsięwzięcia (karta informacyjna przedsięwzięcia), załączniki graficzne na mapach ewidencyjnych, mapa orientacyjna - 5 egz.;

4) materiały do wydania decyzji realizacji inwestycji drogowej - 5 egz.;

5) materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 7egz.;

6) wszystkie niezbędne pozwolenia związane z wykonaniem robót przygotowawczych i branżowych (pozwolenia na wycinkę drzew , pozwolenia wodno - prawne ) - 4 egz.;

7) projekt techniczny wykonawczy - 4 egz.;

8) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 4 egz. ;

9) szczegółowe specyfikacje techniczne - 2 egz.;

10) przedmiary i kosztorysy inwestorskie sporządzone wg obowiązującego prawa w tym zakresie:

( a/ całego zadania, b/ z podziałem na numery dróg ),

- tabela elementów rozliczeniowych, formularz kosztorysu ofertowego - 2 egz.;

11) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 4 egz.;

12) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - 4 egz.;

13) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem - w przypadku wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu - 4 egz.;

14) wykaz właścicieli oraz numerów geodezyjnych działek gruntów zajętych pod drogę.

3. Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń do realizacji inwestycji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca wnosi jako część swojej oferty wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

2. Wadium może być wnoszone w formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1158 z późn. zm. ).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie ono na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie przelewem na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach PKO BP S.A. O/Siemiatycze nr 53 1020 1332 0000 1502 0037 5162. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. /przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego/ z dopiskiem - Wadium dotyczy zamówienia >Numer sprawy PZD.3/340/PN 11/U/2011 <. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale (dołączone w kopii traktowane będzie jak jego brak).

5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie (dokumentację) o wartości min. 100000,00 zł (brutto), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Do zamówień podobnych zaliczane będą dokumentacje projektowe na przebudowę, rozbudowę (budowę) dróg klasy technicznej co najmniej L

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Osoby proponowane do pełnienia funkcji: Autor projektu (minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie): - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, - powinien wykonać co najmniej jedną dokumentację o wartości min. 100 000,00 zł (brutto), podobną co do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia: dokumentacje projektowe na przebudowę, rozbudowę (budowę) dróg klasy technicznej co najmniej L. Sprawdzający (minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie): - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, - powinien wykonać lub zweryfikować co najmniej jedną dokumentację o wartości min. 100 000,00 zł (brutto), podobną co do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia: dokumentacje projektowe na przebudowę, rozbudowę (budowę) dróg klasy technicznej co najmniej L.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

2) Dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

4) Z uwagi na konieczność sprawdzenia czy oferta podpisana jest przez osoby uprawnione, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentów, z których będzie to wynikało.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na: zmianie zakresu prac projektowych, zmianie terminu wykonania umowy, zmianie wysokości wynagrodzenia lub zmianie składu osobowego wykonującego zamówienie - w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia,

2) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych,

3) zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny),

4) zaistniała konieczność wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie,

5) wystąpiła konieczność wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych,

6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia;

7) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

8) zaistniały warunki uniemożliwiające rozpoczęcie realizacji umowy,

9) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w pkt 2 może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy lecz nie później niż 10 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org / PRZETARGI /

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie