Ustawienia

Dostawa masy bitumicznej na gorąco
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siemiatycze, dnia  2011-05-09

PZD3.342.6.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp) na dostawę masy bitumicznej na gorąco.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej

  Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze informuje na podstawie art. 92 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

  Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

  Cena oferty – 89 851,50 ; słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 50/100.

  Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ. Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

 2. Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto:

  oferta nr 1/ Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 – uzyskała  100 pkt

  oferta nr 2/ Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 – uzyskała 98,38 pkt

 3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

  W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona, jak również żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Informacja o terminie zawarcia umowy:

 4. Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostanie zawarta dnia 10.05.2011r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Siemiatycze: Dostawa masy bitumicznej na gorąco
Numer ogłoszenia : 74434 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.
  Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl; www.pzdsiemiatycze.org
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masy bitumicznej na gorąco.
  2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia polega na dostawie (zakup wraz transportem) masy bitumicznej na gorąco: 1) wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, w ilości do 150 ton, 2) wraz z transportem do miejsca wbudowania na sieci dróg bitumicznych Powiatu Siemiatyckiego, w ilości do 150 ton. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia telefonicznego dostarczyć zapotrzebowaną partię masy na gorąco spełniającą warunki określone w Polskiej Normie PN-S-96025:2000 (z zachowaniem wymaganych właściwości i temperatury do wbudowania) we wskazane miejsce, w ilości określonej przez Zamawiającego telefonicznie (jedna dostawa minimalnie 5 ton). 3. Ilość podana w ofercie jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania). 4. Zamawiający zastrzega sobie przesunięcie niewykorzystanych ilości pomiędzy poszczególnymi zakresami w ramach podpisanej umowy. 5. W cenie ofertowej masy na gorąco należy ująć cenę transportu do miejsca przeznaczenia.
  4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.10-4.
  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM
  Informacja na temat wadium:
  Wadium nie jest wymagane
 2. ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  2. Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  3. Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o W celu potwierdzenia spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca posiada dostęp do minimum 1 wytwórni mas bitumicznych.

  4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 1. INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
  2. Dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 3. ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych, 2) zmiana osób występujących po stronie reprezentacji Zamawiającego/Wykonawcy, 3) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, 4) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w punkcie 1 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzdsiemiatycze.org/pliki/06
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku).
  1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.
  1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  1. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie