Ustawienia

Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024r.

Na podstawie art. 130 $ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465)
zarządzam, co następuje:

§1

Dzień 8 stycznia 2024 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach — w zamian za niewykorzystany jako wolna sobota dzień 6 stycznia 2024 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach.

DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
mgr inż. Jerzy Czapiuk