Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy

Komunikaty

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Główny księgowy

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
   2. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  7. nieposzlakowana opinia;
  8. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz dyscypliny finansów publicznych;
  9. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej;

 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Kursy doskonalące.
  2. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
  3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem
  4. Biegła znajomość obsługi programów finansowo - księgowych.
  5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.
  6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
   1. administracji samorządowej,
   2. kodeksu postępowania administracyjnego,
   3. sprawozdawczości budżetowej,
   4. prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
   5. ustawy o zamówieniach publicznych,
   6. Kodeksu pracy,
   7. przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
  7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
  8. Umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o ROR, Finansach Publicznych oraz innymi przepisami prawa .
  2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  4. Dysponowanie środkami pieniężnymi jednostki na wszystkich rachunkach bankowych, zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych, dyspozycja otwierania, zamykania, zerowania rachunków bankowych.
  5. Sporządzanie planów dochodów i wydatków, sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki.
  6. Monitorowanie umów, porozumień zawartych z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycje, dokonywanie rozliczeń tych inwestycji oraz zwrotu dotacji.
  7. Wdrażanie przepisów ogólnych w zakresie rachunkowości, inwentaryzacji, obiegu dokumentów, oraz innych dotyczących gospodarki finansowej i budżetowej.
  8. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej. Kontrola wykonania planu , zaangażowania wydatków do planu.
  9. Obsługa programów Finansowo –księgowego Tytan SQL FK, Bankowego pekaobiznes24, R-vat, SmartDoc.
  10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
  11. Nadzór i wykonywanie innych prac z zakresu prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.
 4. Warunki zatrudnienia:
  1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat;
  2. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach;
  3. Praca w pomieszczeniu biurowym z wykorzystaniem komputera i urządzeń w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, I piętro;
  4. Praca w godzinach 7.00- 15.00
 5. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny;
  2. Życiorys (CV);
  3. Oświadczenie o posiadania obywatelstwa polskiego;
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz wymagane uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje
  5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy i zaświadczenie dokumentujące obecne zatrudnienie;
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
  7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji.
  10. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

   Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach (sekretariat pokój nr 4) w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do PZD w Siemiatyczach)
 8. Inne informacje:
  1. oferty które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,
  2. oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
  3. osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
  4. osoby spełniające wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego – prosi się o podanie numeru telefonu do kontaktu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://bip.pzds.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Siemiatycze , dnia 01.08. 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojluk

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w Siemiatyczach, z siedzibą ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Eweliną Łuniewską adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 856552680
 3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ie oraz art.. 9 usta. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia oraz na postawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902)
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Powiatowego Zarządu dróg w Siemiatyczach oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których strona jest Rzeczpospolita Polska,
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dz. U. Nr 14, poz.67)
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwości ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania, lub usunięcia
  danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 8. Dane osobowe, które zebraliśmy na podstawie odrębnych przepisów prawa będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań publicznych, a następnie w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe, które zabraliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będziemy przetwarzać do czasu utraty ich przydatności dla PZD w Siemiatyczach lub momentu cofnięcia zgody.
 9. Podane przez państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego , nie podanie danych wyklucza z procesu rekrutacji.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.