Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.4.2022_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

Zamówienia publiczne 2022

PZD1.2610.4.2022_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 06.07.2022

Plik ”VII. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2022.07.06" został opublikowany w załącznikach. 

Informacja z otwarcia ofert - 05.07.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, otwarto oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

cena: 53 822,66

stały upust wyrażony kwotowo udzielony przez Wykonawcę od cen detalicznych z dnia tankowania: 0,07 zł / 1l

 Powyższa informacja została również zawarta w pliku "VI. Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2022.07.05" i opublikowana w załączniku.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 05.07.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 60 000,00 zł. 

 Powyższa informacja została również zawarta w pliku "V. Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2022.07.05" i opublikowana w załączniku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2022-06-27