Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.07.2021_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.07.2021_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-12-23

Plik ”VII.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.12.23" został opublikowany w załącznikach.


Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2021

 Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, otwarto oferty następujących wykonawców:

 Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

cena: 40 530,71 zł

stały upust wyrażony kwotowo udzielony przez Wykonawcę od cen detalicznych z dnia tankowania: 0,06 zł / 1l

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "VI. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.12.16" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 16.12.2021

 Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 41 000,00 zł.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-12-08