Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stacji trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi

Zamówienia publiczne 2020

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stacji trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Plik ”INFORMACJA_o_wyniku_ przetargu” został zamieszczony w załącznikach


OGŁOSZENIE

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stacji trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi

Nazwa i siedziba wydzierżawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze

NIP: 544-13-00-171

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: (85) 655 26 80; Numer faksu: (85) 655 26 68

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach,
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze (I piętro – pokój nr 9).

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zostało zamieszczone na stronach internetowych:

oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:

  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3,
  • w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 253.

Dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach http://pzdsiemiatycze.org .

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej postępowaniem:

Dzierżawą objęta jest stacja trafo wraz z częścią nieruchomości tj. terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi. Obszar przeznaczony do dzierżawy został oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do umowy.

Nieruchomość, na której zlokalizowana stacja trafo położona w Milejczycach, gmina Milejczyce, na działce oznaczonej nr geod. 1662/4 o pow. 0,2390 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą KW nr BI3P/00019539/9 jest obecnie w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach ustanowionym decyzją AB.7004-7/2001 z dnia 08.02.2001 r.

Dzierżawca zobowiązany jest:

płacić czynsz dzierżawny w wysokości należności za energię elektryczną Obwodu Drogowego w Milejczycach. Czynsz może być waloryzowany w związku z podwyżkami energii elektrycznej.

wnosić roczną opłatę stanowiącą iloczyn należności czynszu dzierżawnego z tytułu postąpienia przetargowego i liczby miesięcy (12 miesięcy), z góry do 31 marca przez okres 10 lat, na rachunek Powiatowego Zarzadu Dróg w Siemiatyczach. Po upływie jednego roku    i w latach następnych ustaloną stawkę czynszu, podwyższa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.

Dzierżawę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy (wzór umowy).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy dzierżawy.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć obiekt objęty dzierżawą:

Przedmiot dzierżawy objęty przetargiem można oglądać do dnia 7 stycznia 2021r. w godz. od 7:00 do 8:00

w siedzibie (na posesji) Obwodu Drogowo-Mostowego w Milejczycach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 85 657 90 65.

Warunki udziału w przetargu:

Ceną wywoławczą jest miesięczna opłata czynszu dzierżawnego w wysokości należności za energię elektryczną Obwodu Drogowego w Milejczycach - 135,00zł.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że jednorazowe postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu należność czynszu z tytułu postąpienia przetargowego stanowi wartość miesięczną. Dzierżawca wnosi opłatę z góry za cały rok do 31 marca, na rachunek Powiatowego Zarzadu Dróg w Siemiatyczach. Po upływie jednego roku i w latach następnych ustaloną stawkę czynszu, podwyższa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 000,00zł.

Wadium należy wnieść na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nr 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906 w Banku Pekao SA O/Białystok. Wadium musi wpłynąć najpóźniej do dnia 7 stycznia 2021r. z dopiskiem: Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego ustnego – dzierżawa stacji trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Wadium złożone przez pozostałych oferentów, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty przetargu na podany numer rachunku bankowego oferenta.

Dzierżawiący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

dowód wpłaty wadium,

złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,

złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 85 655 26 80.

Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

kontakt do inspektora danych osobowych Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 lub telefoniczny: 85 655 26 80, e-mali Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pn. Dzierżawa stacji trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej jej obsługi, prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez PZD.

W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Państwu prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Państwo danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

Macie Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Macie Państwo prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Państwa zgodą. Równocześnie macie Państwo prawo do przeniesienia danych osobowych.

Siemiatycze, 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdził: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach mgr inż. Jan Samojluk

Pliki do pobrania