Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.343.PN 06.D.2020_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2021 roku

Zamówienia publiczne 2020

PZD1.343.PN 06.D.2020_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2021 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2020-12-23

Plik ”00.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty został zamieszczony w załącznikach


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 15.12.2020r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 38 000,00 zł

 2. w terminie złożono trzy oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

   • cena: 36 988,56 zł

   • stały upust procentowy: 1%

  2. Pater Firma A.E. Daniluk Sp. j., 02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 87/11

   • cena: 35 632,49 zł

   • stały upust procentowy: 2,20 %

  3. F.H.U. "ROLNIK" Lucjan Marciszonek, 17-300 Siemiatycze, ul. Krótka 5

   • cena: 37 711,80 zł

   • stały upust procentowy: 2%

 3. termin realizacji zamówienia - zgodnie z SIWZ

 4. warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy

Uwaga: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAŁACZNIKU B DO OFERTY - 2020-12-11

Zamawiający informuje, iż poprawił oczywistą omyłkę pisarską w Formularzu cenowym – Załącznik B do Oferty.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono plik "3.Oferta_z_załącznikami_dostawa_paliw_z_dystrybutorów_2021_-_2020-12-11"
po poprawieniu omyłki oraz plik "informacja_o_poprawieniu_omyłki_pisarskiej_w_Zał._B_-_2020-12-11"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 762750-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach: Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


 1. SEKCJA ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  Informacje dodatkowe:

  1. NAZWA I ADRES: 

   Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, krajowy numer identyfikacyjny 050667410, ul. ul. 11 Listopada  253 , 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 552 680, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 856 552 668.

   Adres strony internetowej (URL): http://pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

   Adres profilu nabywcy:

   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  3. WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):KOMUNIKACJA:

   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

   Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Tak - https://pzdsiemiatycze.org

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

   Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie

   Nie

   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

   Nie

   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

   Tak

   Inny sposób: osobiście lub korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, firmy kurierskie)
   Adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 (sekretariat)

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

   Nie

   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 2. SEKCJA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2021 roku
   Numer referencyjny: PZD1.343.PN 06.D.2020
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawy
  3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części: Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  4. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )

   a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2021 roku. 2. Zamówienie obejmuje zakup paliw płynnych (sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w 2021 roku) oraz zakup akcesoriów tj.: oleje silnikowe i przekładniowe, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, bezpieczniki, żarówki, filtry olejowe i powietrza, itp. 3. Przewidywane ilości zapotrzebowania zamawiającego na paliwo w roku 2021 r.: - Olej napędowy ON ok. 7 500 litrów, - Benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 500 litrów. 4. Podane ilości paliw określają bieżące zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 2021-12-31. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (zamawiający zakupi ilości poszczególnych paliw wg bieżącego zapotrzebowania). 5. Zakup paliw i akcesoriów dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy wg ceny obowiązującego cennika Wykonawcy z dnia zakupu, pomniejszonej o stały upust udzielony Zamawiającemu (określony w ofercie).

  5. Główny kod CPV: 09134100-8

   Dodatkowe kody CPV:

   Kod CPV

   09132100-4

  6. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:
   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
  7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach:    lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
  9. Informacje dodatkowe:
 3. SEKCJA INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
    Informacje dodatkowe
   2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków: Nie dotyczy
    Informacje dodatkowe
   3. Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku (z przyczyn ekonomicznych), odległość stacji paliw nie może być większa niż 6 km od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
    Informacje dodatkowe:
  2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
   1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak

   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie

  4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
   2. W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   1.Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do oferty: 1) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu lub dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, przekazują Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór Załącznik E). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 4. SEKCJA PROCEDURA
  1. OPIS
   1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
    Informacja na temat wadium
   3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
   4. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
    Informacje dodatkowe:
   5. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie
   6. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
    Liczba wykonawców
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców 
    Kryteria selekcji wykonawców:
   7. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
    Umowa ramowa będzie zawarta:
    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
    Informacje dodatkowe:
    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
    Informacje dodatkowe:
    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
   8. Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
    Czas trwania:
    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert:
   2. Kryteria

    Kryteria

    Znaczenie

    cena

    90,00

    stały upust procentowy udzielony przez Wykonawcę obowiązujący w 2021 roku

    10,00

   3. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    Tak
  3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   1. Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe

   2. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

    Informacje dodatkowe:

   3. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

  4. Licytacja elektroniczna

   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

   Data: godzina:

   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:

  5. ZMIANA UMOWY

   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

   Warunki zmian określono we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

  6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

    Data: 15.12.2020, godzina: 10:00,

    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    >

   3. Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
   5. Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH