Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.343.PN 05.U.2020_Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych

Zamówienia publiczne 2020

PZD1.343.PN 05.U.2020_Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2020-10-15

Pliki ” informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część I” oraz ” informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część II” zostały zamieszczone w załącznikach


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 6.10.2020r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 informuje:


Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00
 2. w terminie złożono pięć ofert:
  1. DROGOWIEC Sp. z o.o., 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 10/3
   • cena: 261 990,00
   • termin wykonania zadania: 16.06.2021r.
  2. DROMOBUD Sp. z o.o., 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia PP 4/418
   • cena: 294 585,00
   • termin wykonania zadania: 16.06.2021r.
  3. Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 24/197
   • cena: 272 122,74
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
  4. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku w restrukturyzacji, 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
   • cena: 387 450,00
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
  5. Pracownia Projektowa Mateusz Lutow, 19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10
   • cena: 125 460,00
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
 3. warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy

Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo – Smolugi

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00
 2. w terminie złożono sześć ofert:
  1. DROGART Dariusz Kirpsza, 16-100 Sokółka, Lipina 5
   • cena: 116 235,00
   • termin wykonania zadania: 16.06.2021r.
  2. DROGOWIEC Sp. z o.o., 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 10/3
   • cena: 106 026,00
   • termin wykonania zadania: 16.06.2021r.
  3. DROMOBUD Sp. z o.o., 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia PP 4/418
   • cena: 97 858,80
   • termin wykonania zadania: 16.06.2021r..
  4. Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 24/197
   • cena: 97 093,74
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
  5. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku w restrukturyzacji, 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
   • cena: 182 040,00
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
  6. Pracownia Projektowa Mateusz Lutow, 19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10
   • cena: 49 200,00
   • termin realizacji zadania: 16.06.2021r.
 3. warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy

Uwaga: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA_2020-10-02

W załącznikach zamieszczono pliki zawierające odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

0.1.Odp.na zapyt._opracow.dokum.projekt_2020-10-02

0.2.Odp.na zapyt._opracow.dokum.projekt_2020-10-02

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 589567-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 1. SEKCJA ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  1. NAZWA I ADRES:

   Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, krajowy numer identyfikacyjny 050667410, ul. ul. 11 Listopada  253, 17-300  Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 552 680, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 856 552 668.

   Adres strony internetowej (URL): http://pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

   Adres profilu nabywcy:

   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  3. WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  4. KOMUNIKACJA:

   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
   https://pzdsiemiatycze.org

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

   Nie

   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

   Inny sposób: osobiście lub korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, firmy kurierskie)

   Adres:Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 (sekretariat)

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 2. SEKCJA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych

   Numer referencyjny: PZD1.343.PN 05.U.2020

   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

  2. Rodzaj zamówienia: Usługi
  3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

   Zamówienie podzielone jest na części: Tak

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  4. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem całości zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych ( z podziałem na dwie części ) : Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego, Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo – Smolugi. Szczegółowe Opisy przedmiotu zamówienia poszczególnych Części, stanowiące integralną część SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej zamówienia.
  5. Główny kod CPV: 71320000-7

   Dodatkowe kody CPV:

  6. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

   Wartość bez VAT:

   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

  8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

   miesiącach: lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

  9. Informacje dodatkowe: 1. Realizacja zadania podzielona jest na dwa ETAPY. 2. Mapę do celów projektowych należy wykonać i przekazać Zamawiającemu do dnia 11 grudnia 2020r. - (Etap I). 3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie Zamawiającemu całości opracowania zawierającego wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2021r.- (Etap II).
 3. EKCJA INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
    1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

     Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

     Informacje dodatkowe

    2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

     Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

     Informacje dodatkowe

    3. Zdolność techniczna lub zawodowa

     Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 3.1) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie (dokumentację), odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, o wartości nie mniejszej niż: - Część I : 130 000,00 zł (brutto), - Część II : 50 000,00 zł (brutto). Do zamówień podobnych zaliczane będą dokumentacje projektowe na przebudowę / rozbudowę / budowę dróg. 3.2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Osoby proponowane do pełnienia funkcji: Autor projektu (minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie): - posiada właściwe uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, - powinien wykonać należycie co najmniej jedną dokumentację o wartości nie mniejszej niż: - Część I : 130 000,00 zł (brutto), - Część II : 50 000,00 zł (brutto) podobną co do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia (dokumentacje projektowe na przebudowę / rozbudowę / budowę dróg). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Sprawdzającego (minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie jak dla Autora projektu).

     Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

     Informacje dodatkowe:

   2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
    1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    1. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór Załącznik E). 
    2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Załącznik F).
   2. W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  4. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   1. Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do oferty:
    1. Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu lub dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
    2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
   2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, przekazują Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór Załącznik E). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 4. SEKCJA PROCEDURA
  1. OPIS
   1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

    Informacja na temat wadium

    Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: - Część I: 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 00/100złotych), - Część II: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 00/100złotych).

   3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   4. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

    Informacje dodatkowe:

   5. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

   6. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  

    Przewidywana minimalna liczba wykonawców

    Maksymalna liczba wykonawców  

    Kryteria selekcji wykonawców:

   7. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   8. Aukcja elektroniczna

    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Czas trwania:

    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert:
   2. Kryteria

    Kryteria

    Znaczenie

    cena

    60,00

    skrócenie terminu wykonania zadania

    40,00

   3. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
  3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   1. Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe

   2. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

    Informacje dodatkowe:

   3. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

  4. Licytacja elektroniczna

   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

   Data: godzina:

   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:

  5. ZMIANA UMOWY

   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Warunki zmian określono we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

  6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

    Data: 2020-10-06, godzina: 10:00,

    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    > POLSKI

   3. Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
   5. Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Części I stanowiący integralną część SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej zamówienia.
 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
 3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

  Wartość bez VAT:

  Waluta:

 4. Czas trwania lub termin wykonania:

  okres w miesiącach:

  okres w dniach:

  data rozpoczęcia:

  data zakończenia: 2021-06-30

 5. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  cena

  60,00

  skrócenie terminu wykonania zadania

  40,00

 6. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Realizacja zadania podzielona jest na dwa ETAPY.
  2. Mapę do celów projektowych należy wykonać i przekazać Zamawiającemu do dnia 11 grudnia 2020r. - (Etap I).
  3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie Zamawiającemu całości opracowania zawierającego wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2021r.- (Etap II) .
  4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: - Część I: 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 00/100złotych),

Część nr:

2

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo – Smolugi

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo – Smolugi. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Części II stanowiący integralną część SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej zamówienia.
 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
 3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

  Wartość bez VAT:

  Waluta:

 4. Czas trwania lub termin wykonania:

  okres w miesiącach:

  okres w dniach:

  data rozpoczęcia:

  data zakończenia: 2021-06-30

   

 5. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  cena

  60,00

  skrócenie terminu wykonania zadania

  40,00

 6. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Realizacja zadania podzielona jest na dwa ETAPY.
  2. Mapę do celów projektowych należy wykonać i przekazać Zamawiającemu do dnia 11 grudnia 2020r. - (Etap I).
  3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie Zamawiającemu całości opracowania zawierającego wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2021r.- (Etap II) .
  4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: Część II: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 00/100złotych).

Pliki do pobrania