Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.343.PN 03.R.2020_Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele

Zamówienia publiczne 2020

PZD1.343.PN 03.R.2020_Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2020-08-06

Plik” 00.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” został zamieszczony w załącznikach


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 31.07.2020r.

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B

Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka, odc. Skiwy Duże – Cecele

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 862 700,93
 2. w terminie złożono pięć ofert:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. 08-102 Siedlce , ul. Brzeska 128
   • cena: 443.865,18
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  2. STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
   • cena: 612.481,44
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  3. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”  Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
   • cena: 484.328,12
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  4. FEDRO Sp. z o.o.Kolejowa 1, 08-445 Osieck
   • cena: 461.200,31
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  5. Konsorcjum firm:
   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a
   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a
   • cena: 629.152,38
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A
   • cena: 490.352,10
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
   • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
 3. termin realizacji zamówienia - zgodnie z SIWZ
 4. warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy

Uwaga: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 563044-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 1. SEKCJA ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  Informacje dodatkowe:

  1. NAZWA I ADRES: 

   Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, krajowy numer identyfikacyjny 050667410, ul. 11 Listopada 253 , 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 552 680, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 856 552 668.

   Adres strony internetowej (URL): https://pzdsiemiatycze.org; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

   Adres profilu nabywcy:

   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  3. WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  4. KOMUNIKACJA:

   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
   https://pzdsiemiatycze.org

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

   Nie

   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

   Inny sposób: osobiście lub korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, firmy kurierskie)

   Adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 (sekretariat)

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 2. SEKCJA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele

   Numer referencyjny: PZD1.343.PN 03.R.2020

   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

  2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

   Zamówienie podzielone jest na części: Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  4. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka, odc. Skiwy Duże – Cecele. Zadanie stanowi jeden odcinek długości 1,490 km zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1730B Skiwy Duże - Cecele - Klukowo - Rogawka na terenie Gminy Siemiatycze. W ramach wykonania remontu zaplanowano: - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4cm i 4cm warstwa wyrównawcza, szerokość jezdni 5,00m, - wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego szerokości: 1,50m – 2,980 km. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.
  5. Główny kod CPV: 45233120-6

   Dodatkowe kody CPV:

   Kod CPV

   45111200-0

   45233220-7

  6. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

   Wartość bez VAT:

   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

  8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

   miesiącach:    lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-14

  9. Informacje dodatkowe:
 3. SEKCJA INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.

    Informacje dodatkowe

   2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

    Informacje dodatkowe

   3. Zdolność techniczna lub zawodowa

    Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 3.1) jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej: - 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie lub remoncie dróg lub ulic w zakresie objętym zamówieniem, o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 zł (brutto), 3.2) winien również wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zadania, w pełni sprawnymi jednostkami: Wytwórnia mas bitumicznych.

    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

    Informacje dodatkowe:

  2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
   1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

  4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór Załącznik E). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór Załącznik F). 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (potencjału technicznego) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór Załącznik G).

   2. W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

   Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego. 2) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu lub dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. 3) Formularz kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika budowy/robót” (wzór Załącznik H). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 4. SEKCJA PROCEDURA
  1. OPIS
   1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

    Informacja na temat wadium

    Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

   3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   4. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

    Informacje dodatkowe:

   5. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

   6. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  

    Przewidywana minimalna liczba wykonawców

    Maksymalna liczba wykonawców  

    Kryteria selekcji wykonawców:

   7. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   8. Aukcja elektroniczna

    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Czas trwania:

    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert:
   2. Kryteria

    Kryteria

    Znaczenie

    cena

    60,00

    doświadczenia Kierownika budowy/robót

    20,00

    okres gwarancji i rękojmi

    20,00

   3. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
  3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   1. Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe

   2. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

    Informacje dodatkowe:

   3. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

  4. Licytacja elektroniczna

   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

   Data: godzina:

   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:

  5. ZMIANA UMOWY

   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

   Warunki zmian określono we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

  6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

    Data: 2020-07-31, godzina: 10:00,

    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    > POLSKI

   3. Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   5. Informacje dodatkowe:

    Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH