Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.343.PN 07.R.2018_Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I

Zamówienia publiczne 2018

PZD1.343.PN 07.R.2018_Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I

Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-07-26

Plik "00. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i III" został zamieszczony w załącznikach.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

 

2018-07-20

Plik "000. Informacja o unieważnieniu postępowania w Części II" został zamieszczony w załącznikach.

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 20.07.2018r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuje: 

 

Część I: Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn - Koryciny

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 258 979,51 zł
 2. w terminie złożono jedną ofertę:
  1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
   • cena: 312 475,25  zł
   • termin wykonania zadania: 09.10.2018r.
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Część II: Przebudowa, rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 - 1+348,80

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 999 995,69 zł
 2. w terminie nie złożono żadnej oferty

Część III: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1698B Koryciny - Czaje w km rob. 0+250 - 0+960

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 440 786,22 zł
 2. Iw terminie złożono jedną ofertę:
  1. Firma Handlowo Usługowa Zdzisław Wyszyński, 18-230 Ciechanowiec, ul. K. Uszyńskiego 7
   • cena: 375 834,50 zł
   • termin wykonania zadania: 24.10.2018r.
   • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 

Uwaga: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 584003-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach: Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z siedzibą ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze,
REGON: 050667410 - działający w imieniu Powiatu Siemiatyckiego
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka,
ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka, REGON: 050511747
Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6 , 17-315 Grodzisk, REGON: 050659295


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, krajowy numer identyfikacyjny 5066741000000, ul. ul. 11 Listopada  253 , 17300   Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 552 680, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 856 552 668.
Adres strony internetowej (URL): www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl ; https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_rudka ; http://bip.ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
1) jednostka organizacyjna administracji samorzadowej; 2) państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; 3) administracja samorzadowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Powiat Siemiatycki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Rudka i Gmina Grodzisk jako Uczestnicy Porozumienia zawarli Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny - etap I” na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP, Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ). Uczestnicy Porozumienia wyznaczyli jednostkę organizacyjną Powiatu Siemiatyckiego - Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z siedzibą ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. 1. Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach wykona we własnym zakresie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, w imieniu Uczestników Porozumienia, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, Uczestnicy Porozumienia tj. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Rudka oraz Gmina Grodzisk, w imieniu własnym zawrą z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania na odcinku drogi, na który posiadają prawo do dysponowania nieruchomościami. 4. W imieniu Powiatu Siemiatyckiego umowę na wykonanie zadania zawrze Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pzdsiemiatycze.org

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pzdsiemiatycze.org

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, firmy kurierskie)
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I
Numer referencyjny: PZD1.343.PN 07.R.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I z podziałem na trzy części: Część I: Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn – Koryciny. Część II: Przebudowa, rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 1+348,80. Część III: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1698B Koryciny-Czaje w km rob. 0+250-0+960. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233220-7

45232451-8

45233290-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-10-30

     

2018-11-14

     

2018-11-14

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie robót budowlanych: - Część I : do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 października 2018 r. - Część II : do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 14 listopada 2018 r. - Część III: do dnia wskazanego w ofercie wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 14 listopada 2018 r. Podany wyżej termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie w przypadkach określonych w umowie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 1) jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej: - 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg w zakresie objętym zamówieniem, o wartości nie mniejszej niż: - Część I : 200 000,00 zł (brutto), - Część II : 600 000,00 zł (brutto), - Część III : 300 000,00 zł (brutto), 2) wykaże, że skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy: minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: a) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – Kierownika budowy/robót do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) pełnił funkcję Kierownika budowy/robót na zrealizowanym i rozliczonym zadaniu - co najmniej: - 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg w zakresie objętym zamówieniem, o wartości nie mniejszej niż: - Część I : 200 000,00 zł (brutto), - Część II : 600 000,00 zł (brutto), - Część III : 300 000,00 zł (brutto), 3) winien również wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zadania (Część I: Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn – Koryciny) w pełni sprawnymi jednostkami: Wytwórnia mas bitumicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86. ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik E). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca na wezwanie przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik F), 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik H) 3) wykaz potencjału technicznego, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik G) - tylko w odniesieniu do Części I.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do oferty także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu lub dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: - Część I : 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 00/100złotych). - Część II : 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100złotych). - Część III : 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100złotych).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zadania 30,00
okres gwarancji i rękojmi 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmian określono we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I : Część I:
Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn – Koryciny
 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I : Część I: Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn – Koryciny. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ
 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,
 3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
 4. Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-10-30
 5. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  cena

  60,00

  skrócenie terminu wykonania zadania

  30,00

  okres gwarancji i rękojmi

  10,00

 6. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I: Część II:
Przebudowa, rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 1+348,80.

 

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I: Część II: Przebudowa, rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 1+348,80. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,
 3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
 4. Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-11-14
 5. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  cena 60,00
  skrócenie terminu wykonania zadania 30,00
  okres gwarancji i rękojmi 10,00
 6. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I: Część III:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1698B Koryciny-Czaje w km rob. 0+250-0+960.

 

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I: Część III: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1698B Koryciny-Czaje w km rob. 0+250-0+960. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,
 3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
 4. Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-11-14
 5. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  cena

  60,00

  skrócenie terminu wykonania zadania

  30,00

  okres gwarancji i rękojmi

  10,00

 6. INFORMACJE DODATKOWE: