Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) do remontu nawierzchni dróg powiatowych

Zamówienia publiczne 2016

Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) do remontu nawierzchni dróg powiatowych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Plik "0.0.0.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_dostawa pospółki_2016-05-05"

 


 

Siemiatycze,  2016-04-29

PZD1.344.ZO 10.U.2016

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym
o wartości szacunkowej poniżej 30 000EURO

 

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę kruszywa naturalnego (pospółki) do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie PZD w Siemiatyczach.
 2. Zadanie obejmuje sprzedaż oraz transport pospółki do miejsca przeznaczenia. W cenie ofertowej należy ująć cenę materiału i transportu.
 3. Kruszywo musi spełniać warunki norm przydatności do wykonania warstwy podbudowy żwirowej (nawierzchni żwirowej).

  Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rysunku poniżej:

  (rysunek znajduje się w Zaproszeniu w załącznikach na dole strony).

  Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1 zamieszczonej poniżej.

  Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka] i PN-B-11113 [Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego] dla mieszanki o uziarnieniu:

  od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,

  od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

  Kruszywo powinno być jednorodne i bez zanieczyszczeń.

  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować zamówiony towar na teren pasów drogowych remontowanych dróg, wskazanych przez Zamawiającego, rozwożąc  go na powierzchni całego pasa drogowego.

   

  Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej.

  Rzędne krzywych graficznych uziarnienia
  Wymiary oczek kwadratowych sita (mm) przechodzi przez sito, % wag.  
  nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej  
  a1 b1  
  50 - -  
  20 - -  
  12 - 92  
  4 86 64  
  2 68 47  
  0,5 44 26  
  0,075 15 8  
 4. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych ujętych w Formularzu cenowym oraz ilości rzeczywiście dostarczonych.
 5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia będzie odbywała się na podstawie faktur wystawionej na podstawie ilości faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego.
 6. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania.
 8. Wymagany termin zrealizowania przedmiotu zamówienia:
  1. poz. 1 Formularza cenowego do 2016-05-31,
  2. poz. 2-5 Formularza cenowego do 2016-06-30.
 9. Ofertę na wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym należy złożyć, na załączonym formularzu cenowym do dnia 2016-05-05 do godz. 1200 (faksem na nr 85/655 26 68 lub  zeskanowane - pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Ofertę można również dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach,  ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie (pokój nr 8).
 10. Integralną część zaproszenia stanowią:
  1. Formularz oferty z formularzem cenowym.