Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD3.342.PN03.U.2015_ Oprac. dok. projekt. p.n.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B

Zamówienia publiczne 2015

PZD3.342.PN03.U.2015_ Oprac. dok. projekt. p.n.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany
- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dł. 5,100 km"

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2015-02-23

Plik "00. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" został zamieszczony w załącznikach.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: PZD3.342.PN 03.U.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzdsiemiatycze.org

 


 

Siemiatycze: Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą >Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dł. 5,100 km<

Numer ogłoszenia w BZP: 23168 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą >Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dł. 5,100 km<.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą >Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dł. 5,100 km<. 1. Zakres prac projektowych: opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dł. 5,100 km. Opracowanie dokumentacji należy wykonać w dwóch oddzielnych częściach: CZĘŚĆ I - droga powiatowa nr 2101B na terenie Gminy Drohiczyn CZĘŚĆ II - droga powiatowa nr 2101B na terenie Gminy Perlejewo 1) zakres zamówienia, - początek w km ~ 0+000 - koniec w km ~ 5+100 2) szerokość jezdni, - min. 6,00 m przekrój półuliczny lub uliczny na terenie zabudowanym, - min. 5,50 m przekrój trasowy poza terenem zabudowanym, (ostateczne rozwiązania dotyczące szerokości jezdni i rodzaju przekroju na poszczególnych projektowanych odcinkach uzgodnić na etapie projektowania z inwestorem ) 3) nawierzchnia bitumiczna, - kategoria ruchu KR-3 - warstwa ścieralna grubości 4 cm - warstwa wiążąca grubości 5 cm 4) podbudowa - warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z mieszanki mineralno - asfaltowej lub z kruszywa naturalnego z domieszką min. 35 % kruszywa łamanego, 5) zaprojektować chodniki i wjazdy na działki w terenie zabudowanym oraz przejścia dla pieszych, 6) zaprojektować zjazdy gospodarcze na działki poza terenem zabudowanym, 7) zaprojektować włączenia ( skrzyżowania ) dróg bocznych, 8) pobocza wykonać z kruszywa naturalnego z domieszką min. 35 % kruszywa łamanego (rozważyć konieczność wymiany gruntu na poboczach ), 9) rozważyć i ewentualnie zaprojektować zatoki autobusowe, przystanki autobusowe oraz zatoki postojowe lub parkingi, 10) rozwiązać odwodnienie drogi na całym odcinku projektowanej inwestycji, 11) zaprojektować ewentualną przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi, 12) wykonać projekt zmian stałej organizacji ruchu, 13) projektant przeanalizuje zasadność wykonania badań geotechnicznych i w razie potrzeby wykona badania geotechniczne w niezbędnym zakresie, 14) przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót, 15) projekt podziału działek niezbędnych do realizacji inwestycji, 16) wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń do realizacji inwestycji.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli posiadane środki finansowe pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi jako część swojej oferty wadium w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie (dokumentację) o wartości min. 40 000,00 zł (brutto), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Do zamówień podobnych zaliczane będą dokumentacje projektowe na przebudowę / rozbudowę / budowę dróg.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Osoby proponowane do pełnienia funkcji: Autor projektu (minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie): - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, - powinien wykonać co najmniej jedną dokumentację o wartości min. 40 000,00 zł (brutto), podobną co do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia (dokumentacje projektowe na przebudowę / rozbudowę / budowę dróg).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo). 3) Dokumenty innych podmiotów w sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Okres gwarancji i rękojmi - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 2) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, 3) zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny), 4) wystąpiła konieczność wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, 5) zmianie uległy stawki podatku VAT 6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; 7) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 8) zaistniały warunki uniemożliwiające rozpoczęcie realizacji umowy, 9) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie