Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD.3.342.PN 17.R.2012_budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci

Zamówienia publiczne 2012

PZD.3.342.PN 17.R.2012_budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci

Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Siemiatycze, dnia  2012-09-19

PZD3.342.PN 17.R.2012

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp) na budowę parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu

 

 

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze informuje  na podstawie art. 92 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35

Cena oferty – 81 057,00 ; słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ. Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

 

II. Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto:

 

oferta nr 1/ Zakład Usług Drogowych KAMIDEK, Grażyna Wawryniuk, 21-543 Konstantynów, ul. Janowska 40 – uzyskała 75,49 pkt

oferta nr 2/ Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35 – uzyskała 100 pkt

 

III. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

 

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona, jak również żaden wykonawca nie został wykluczony  z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IV. Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty - art. 94 ust.1 pkt.2 - Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:                                                 PZD.3.342.PN 17.R.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org / PRZETARGI /


Siemiatycze: Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu

Numer ogłoszenia w BZP: 187549 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W skład zamówienia wchodzi dwa zadania: Zadanie I: Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu (branża drogowa). Zadanie II: Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu (branża telekomunikacyjna). 2. Zakres robót polega na wykonaniu budowy parkingu przy ulicy Przemysłowej w m. Mielnik w km rob. 0+000 - 0+096 i obejmuje wykonanie: - chodnika - przy ogrodzeniu cmentarza szer,0,5m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 2x5cm., krawężnik typ lekki 15x30cm. - podbudowy z kruszywa naturalnego 30 cm, - studni chłonnej - regulacji pokryw instalacji wodociągowej, - odwodnieniu drogi dojazdowej poprzez powierzchniowy spływ wody, - przebudowie linii telefonicznej napowietrznej oraz przełożeniu odcinka kabla światłowodowego, - w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, montaż i demontaż oznakowania, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli posiadane środki finansowe pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.23.23.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - co najmniej: - 1 zamówienie obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę drogi/parkingu/chodnika lub miejsc postojowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: - posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - w budownictwie do realizacji robót drogowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, - pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na zrealizowanym i rozliczonym zadaniu (minimum 1) polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi/parkingu/chodnika lub miejsc postojowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży telekomunikacyjnej: minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: - posiada uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)      Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

2)      pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania niniejszego zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, b) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 2) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, 4) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 5) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w punkcie 1 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie